ნ. მექვაბიშვილი

საწარმოო უსაფრთხოება და ინდივიდუალური
დამცავი საშუალებები

image-1

უაკ [331.45.681.13]

ISBN 978-9941-20-317-6

143 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია უსაფრთხოების დროს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების აუცილებლობა. მოცემულია შრომის დაცვის, უსაფრთხოების ტექნიკის საერთო და სპეციფიკური საკითხები.
განხილული მასალა საშუალებას მისცემს წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტებს და სხვადასხვა დარგის მუშაკებს აღიქვან საწარმოო პირობებში არსებული სხვადასხვა საფრთხე. განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოების პროფესიული სწავლების სპეციალობის და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.