ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე

მონაცემთა ბაზების დაპროექტება
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
MS Access გარემოში

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-14-954-2

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

მოცემულია MS Access გარემოში ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების აღწერილობა საგანში „მონაცემთა ბაზების დაპროექტება“. განკუთვნილია ინფორმატიკის სფეროს სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები