ო. რუხაძე

ამძრავთა ავტომატიზებული ელექტროჰიდრავლიკური
და პნევმატიკური სისტემები
(ზოგადი კურსი და დაპროექტება)

image-1

უაკ 621

ISBN 978-9941-20-530-9

76 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანების „ამძრავთა, ავტომატიზებული ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური სისტემები“, მათი მუშაობის პრინციპი, დანიშნულება და გამოყენების არე, აგრეთვე კონსტრუქციული თავისებურებანი და მოცემულია მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეების ანალიზი.
წიგნი შედგენილია სასწავლო პროგრამის მიხედვით და განკუთვნილია ტრანსპორტისა და მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ საპროექტო სფეროში მომუშავე ინჟინერ-კონსტრუქტორებმაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები