ა. სარუხანიშვილი

ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი
(შემეცნებისაკენ გზის დასაწყისი)

image-1

უაკ 541.1

ISBN 978-9941-20-519-4(PDF)

334 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

განხილულია ფიზიკური ქიმიის ძირითადი საფუძვლები (ქიმიური თერმოდინამიკა, ნივთიერების აღნაგობა და აგრეგატული მდგომარეობა, ფაზური წონასწორობა და ხსნარები, ელექტროქიმია, ქიმიური კინეტიკა და კატალიზი), მოვლენებისა და პროცესების ფიზიკურქიმიური შემეცნებისადმი მარტივი მიდგომის გამოყენებით.
განკუთვნილია ძირითადად, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები