ტ. კვიციანი, ა. კვარაცხელია, ზ. მაძაღუა

საინჟინრო მექანიკა

image-1

უაკ 531.8, 610.10

ISBN 978-9941-20-419-7

166 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

წიგნში განხილულია საინჟინრო მექანიკის მოკლე კურსის გათვალისწინებით თეორიული მექანიკისა და მასალათა გამძლეობის ძირითადი ცნებები, მოცემულია თეორემებისა და პრინციპების ფორმულირება და მათემატიკურ გამოსახულებათა (ფორმულების) განმარტებები. 
თეორიული მექანიკის კურსი შედგენილია პროფესორ  ტ. კვიციანის, ხოლო მასალათა გამძლეობის კურსი − პროფესორ ა. კვარაცხელიასა და პროფესორ ზ. მაძაღუას მიერ.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები