მ. ჯიბლაძე

ზოგადი ფიზიკა
თეორია, ექსპერიმენტი, პრაქტიკა
მეორე გადამუშავებული გამოცემა

I ნაწილი

image-1

უაკ 530.1

ISBN 978-9941-20-160-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-161-5 (პირველი ნაწილი)

329 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

სახელმძღვანელოში პოპულარულად არის გადმოცემული როგორც კლასიკური, ისე თანამედროვე ფიზიკის მიღწევები. თანამედროვე წარმოდგენების დონეზე მოცემულია ბუნებაში მიმდინარე მრავალი მოვლენის ანალიზი. განხილულია მრავალი ისეთი საკითხი, რომელიც აუცილებელია განათლებული ადამიანისთვის (მუსიკალური ბგერა, ფერთა აღქმა) და ამავე დროს, განხილულია ფიზიკის ის საკითხები, რომლებიც სასურველია იცოდნენ მომავალმა ინჟინრებმა, ბიოლოგებმა, ქიმიკოსებმა, ექიმებმა, გეოლოგებმა, ფსიქოლოგებმა.
სახელმძღვანელო ახალგაზრდებში აღძრავს ფიზიკისადმი ინტერესს და ბუნებრივი პროცესების გაგების სურვილს, დახმარებას გაუწევს ყველა ფიზიკოსს, ფიზიკის მასწავლებელს და ზოგადად ყველა დაინტერესებულ პირს, ვისაც მეცნიერების მიმართ ლტოლვა და შემოქმედებითი უნარი აქვს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტების საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებისთვის, პედაგოგიური პროფილის სტუდენტებისთვის, საშუალო სკოლის მასწავლელებისთვის და ყველა ბუნებისმეტყველებით დაინტერესებული პირისთვის.