ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე

მართვის სისტემების ელემენტები და მოწყობილობები

ტესტირების ნიმუშები
მეთოდიკური მითითებანი

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-255-1

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია ავტომატური მართვისა და კონტროლის სისტემების განზოგადებული ფუნქციური სქემა და მისი აგების პრინციპები; აღწერილია ფუნქციური სქემის შედგენისთვის აუცილებელი ზოგიერთი ელემენტის დანიშნულება, მუშაობის პრინციპი; მოცემულია ტესტირების ნიმუშები, სხვადასხვა სახის ავტომატური მართვის და რეგულირების სისტემების ფუნქციური სქემების მაგალითების სახით.
დამხმარე სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.