დ. ჩომახიძე

ენერგეტიკა და საზოგადოება
ლექციების მოკლე კურსი

image-1

უაკ 620.9

ISBN 978-9941-20-040-3

114 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

განხილულია ენერგეტიკისა და საზოგადოების მრავალმხრივი ურთიერთობები. ყურადღება გამახვილებულია საზოგადოებისათვის ენერგეტიკის როლსა და მნიშვნე­ლობაზე, ამ დარგის განვითარებისადმი საზოგადოების შეგნებული მიდგომის აუცი­ლებლობასა და ამოცანებზე, საზოგადოებისათვის ენერგეტიკული პროდუქციის ტარი­ფების მნიშვნელობაზე, ენერგეტიკის რეგულირების საჭიროებასა და მის დემოკრატი­ზაციაზე, მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე, ენერგეტიკისა და საზოგადოების განვითარების სოციალურ და ეკოლოგიურ პრობლემებზე და სხვა.
განკუთვნილია ენერგეტიკის ფაკულტეტის სპეციალობების სტუდენტებისათვის, ასევე დარგის მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ამ სფეროში განათლების მიღების მსურველთათვის.         


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები