დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე

თეორიული ფიზიკური ქიმია

image-1

უაკ 541.1

ISBN 978-9941-20-701-3

287 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ნივთიერების აღნაგობის, ქიმიური თერმოდინამიკის, ჰომოგენურ და ჰეტეროგენულ სისტემებში ქიმიური წონასწორობის, ხსნარების, ელექტროქიმიის, ქიმიური კინეტიკისა და კატალიზის ძირითადი საკითხები.
წიგნი განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის, სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტების ბაკალავრიატის სუდენტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ფიზიკური ქიმიით დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები