თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე

მასალათა გამძლეობის რჩეულ ამოცანათა
ამოხსნილი ნიმუშები
მეთოდიკური მითითებები სასწავლო
პრაქტიკაში გამოსაყენებლად

image-1

უაკ 539.3/.8

ISBN 978-9941-20-576-7

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

მეთოდიკური მითითებები გამოიცემა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის მასალათა გამძლეობის ამოცანების ამოხსნის უნარჩვევათა გამოსამუშავებლად. შედგენილია სათანადო სილაბუსის მიხედვით.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები