ნ. მუხიგულაშვილი

ტელემექანიკის სისტემების ინტეგრალური
ელემენტები
დისპეტჩერული ცენტრალიზაცია
ლაბორატორიული სამუშაოების
მეთოდიკური მითითებები


image-1

უაკ 621.3.049

ISBN 978-9941-20-342-8

59 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია რკინიგზის ტრანსპორტის ტელემექანიკური სისტემების საბაზო ელემენტები და ფუნქციური კვანძები: „და“, „არა“, „ან“, „და-არა“, „ან-არა“ ლოგიკური ელემენტების აგების პრინციპები და მათი მუშაობის გამოკვლევა; „RS“, „JK“ და „D“ ტრიგერების გაცნობა და მათი მუშაობის გამოკვლევა; ინტეგრალურ მიკროსქემებზე შესრულებული მთვლელების ფუნქციური სქემებისა და მუშაობის გამოკვლევა; მაძლიერებელი კასკადების მახასიათებლებისა და პარამეტრების გამოკვლევა. მოცემულია საკონტროლო შეკითხვების და დავალებების სათანადო რაოდენობა მასალის ხარისხის შესამოწმებლად.
მეთოდიკური მითითებები განკუთვნილია სარკინიგზო ტრანსპორტისა და „ავტომატიკა, ტელემექანიკა და კავშირგაბმულობა რკინიგზის ტრანსპორტზე“, მიმართულების სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები