დ. ერისთავი, მ. მამულაშვილი, ე. მაცაბერიძე

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი სამრეწველო
ობიექტების მონიტორინგში


image-1

უაკ 65.012.12

ISBN 978-9941-20-721-1

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში „ლაბორატორიული პრაქტიკუმი სამრეწველო ობიექტების მონიტორინგში“ განხილულია მინერალური წყლების, სამრეწველო მადნების დამუშავებისა და კვების პროდუქტების მონიტორინგი. მოცემულია სინჯის დამუშავებისა და ანალიზის მეთოდები.
წიგნი განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიის გარემოს დაცვის ინჟინერიისა და უსაფრთხოების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები