ნ. სამსონია, მ. ლომსაძე-კუჭავა

ენერგოკომპანიების საწარმოო (ოპერაციული) მენეჯმენტი

image-1

უაკ 658.26:338.244

ISBN 978-9941-14-964-1

221 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

კურსის დანიშნულებაა გააფართოოს ენერგეტიკული წარმოების ცოდნის დონე საბაზრო ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. მასში ასახულია ენერგეტიკული საწარმოო პროცესებისა და ოპერაციების მართვის სამამულო გამოცდილება ამ დარგში მსოფლიო მიღწევების გათვალისწინებით.
სტუდენტები გაეცნობიან წარმოებისა და სერვისული ოპერაციების ინტენსიფიკაციის ფუნქციურ კონცეფციებსა და მეთოდებს. ოპერაციული მენეჯმენტის პრინციპების შესწავლით მომავალი სპეციალისტების წინაშე იხსნება კარიერული ზრდის საინტერესო და მრავალმხრივი პერსპექტივები. კერძოდ, გარკვეული იქნება თუ როგორ მართოს საწარმოო პროცესები ამა თუ იმ ენერგოკომპანიაში, მონაწილეობა მიიღოს განახლებისა და რესტრუქტურიზაციის პროცესებში, სწორედ დაგეგმოს ფირმის სტრატეგიული განვითარეის ორიენტირები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საინჟინრო და ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტთათვის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორანტი), ენერგოკომპანიებში დასაქმებული მენეჯერებისა და სხვა ხელმძღვანელი მუშაკების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები