გ. ჯანელიძე

დაპროგრამების საფუძვლები
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად დაპროგრამების C ენაზე


image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-14-932-0

105 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

მეთოდურ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების თანამიმდევრობა საგანში „დაპროგრამების საფუძვლები“.
მეთოდური სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკის სფეროს სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები