ო. ბიჭიაშვილი, გ. მაისურაძე

დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები

image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-20-702-0

332 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

წიგნში განხილულია დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის საკითხები. ახსნილია ბიზნესში გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიისა და პრაქტიკის ურთიერთკავშირი. განხილულია დარგობრივი ბიზნესის ძირითადი საკითხები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების საინჟინრო და ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მას აგრეთვე მნიშვნელოვანი სარგებლობის მოტანა შეუძლია ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები