ლ. კახიანი, ლ. ბალანჩივაძე, ა. ცაკიაშვილი, გ. სულავა

მონოლითური რკინაბეტონის სართულთშორისი გადახურვა კონტურზე დაყრდნობილი ფილებით
(მეთოდური მითითებები)


image-1

უაკ 624.012.45

ISBN 978-9941-20-124-0

44 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განხილულია მონოლითური რკინაბეტონის სართულთშორისი გადახურვა კონტურით დაყრდნობილი ფილებით. გაანგარიშებულია გადახურვის შემადგენელი ელემენტები სიმტკიცეზე და მათი კონსტრუირება. მეთოდური მითითებები შედგენილია სასწავლო პროგრამების შესაბამისად და განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.
დანართში მოცემულია ყველა საჭირო ნორმატიული მასალა ბეტონისა და არმატურისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები