გ. დგებუაძე

ელექტრონიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-14-889-7

117 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

განხილულია დისკრეტული და ინტეგრალური შესრულების ნახევარგამტარული ხელსაწყოების მუშაობის ფიზიკური საფუძვლები, მოქმედების პრინციპი, მახასიათებლები, ფიზიკური და საექსპლუატაციო პარამეტრები. მოცემულია ამ ხელსაწყოთა პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები, რადიოელექტრონულ მოწყობილობებში გამოყენებული ძირითადი ანალოგიური და ციფრული ქმედების კვანძების მუშაობის საკითხები. სახელმძღვანელო შედგენილია დისციპლინის - „ელექტრონიკის საფუძვლები“, სასწავლო პროგრამის მიხედვით, რომელიც ეკითხება ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტებს, იგი აგრეთვე გამოადგებათ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებს.