თ. ძიგრაშვილი

თეორიული კრისტალოგრაფიის შესავალი

image-1

უაკ 548.1

ISBN 978-9941-20-038-0

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2010


 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფიზიკის სპეციალობების ბაკალავრიატის მაღალი კურსების სტუდენტების, მაგისტრებისა და იმ მკვლევარებისთვის, რომლებიც თავის საქმიანობაში იყენებენ კრისტალოგრაფიულ გამოთვლებს.