ა. დიდიძე, ნ. ჭიჭინაძე, მ. ბექაური

ზედაპირულად აქტიური ნაერთებისა და სინთეზური გამრეცხი საშუალებების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 661.18

ISBN 978-9941-20-159-2

118 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

განხილულია ზან-ების კლასიფიკაცია, ნომენკლატურა, მოცულობითი და ადსორბციული რეცეპტურების კომპონენტების შერჩევის პრინციპები; თეორიული და საინჟინრო საფუძველი, განსხვავებული (აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით) გამრეცხი საშუალებების წარმოებისათვის.
განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები