ნ. რურუა, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი

სალიანდაგო მანქანები, მექანიზმები
და იარაღები


image-1

უაკ 625.1

ISBN 978-9941-20-362-6

148 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია რკინიგზის ლიანდაგის შეკეთებებისა და მიმდინარე მოვლა-შენახვის დროს ფართოდ გამოყენებული სალიანდაგო მანქანები, მექანიზმები და იარაღები, მათი ტექნიკური მახასიათებლები, ელექტრომომარაგება, უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის ღონისძიებები ელექტრულ და ჰიდრავლიკურ იარაღებთან მუშაობისას. მოცემულია სალიანდაგო მანქანების კლასიფიკაცია სავალი მოწყობილობების; სამუშაოთა შესრულების წესის; დანიშნულების; ამძრავი ტიპის და გადაადგილების ხერხის მიხედვით. აღწერილია თანამედროვე ინტელექტუალური ციკლური და უწყვეტი მოქმედების სალიანდაგო მანქანების და მექანიზმების მუშაობისა და შერჩევის პრინიპები, განვითარების პერსპექტივა და მათდამი წაყენებული მოთხოვნები.
სახელმძღვანელოში არის მეთოდიკური, საცნობარო და ნორმატიულ-ტექნიკური მასალები. შედგენილია მოქმედი სტანდარტების დაცვით, სილაბუსის შესაბამისად.
განკუთვნილია სატრანსპორტო და სამშენებლო სპეციალობის ბაკალავრებისათვის. დიდ დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებს და რკინიგზის ლიანდაგის ექსპლუატაციის მუშაკებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები