ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური

წყლის მიწოდებისა და განაწილების
სისტემები

image-1

უაკ 628.1

ISBN 978-9941-20-747-1

312 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემის სქემები, წყლის მოხმარების ნორმები, საჭირო ხარჯის დადგენის წესი. მოცემულია წყალსადენის ქსელების დახასიათება. აღწერილია კონტრრეზერვუარული და ზონალური სისტემები, მათი გამოყენების სფერო. მოცემულია წყლის მოწოდებისა და განაწილების სისტემაში შემავალი ნაგებობების: ქსელის, წყალდენების, რეზერვუარის, კოშკის კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური მოწყობის სამონტაჟო სქემები. 
მოცემულია სატუმბი სადგურების კლასიფიკაცია, სადგურის კომპლექსში შემავალი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობების დახასიათება, ასევე მათი კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური ნაწილის სქემების დამუშავების პრინციპები და სხვადასხვა დანიშნულების სატუმბი სადგურების მუშაობის რეჟიმების აღწერა სისტემის სხვა ნაგებობების მუშაობის რეჟიმთან კავშირში.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია წყალმომარაგების, წყალარინების, წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და დაცვის და სამშენებლო ფაკულტეტის მონათესავე სპეციალობის ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის. წიგნი აგრეთვე გამოადგება ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები