მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, ნ. ნეფარიძე

სამკურნალო მცენარეული ნედლეული

image-1

უაკ 615.32

ISBN 978-9941-20-764-8

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

სახელმძღვანელო შედგება ზოგადი და სპეციალური ნაწილებისაგან. მასში განხილულია პრაქტიკული და  ლაბორატორიული მეცადინეობების თემატიკა სალექციო კურსის მიხედვით. პრაქტიკული მეცადინეობები დაეხმარება სტუდენტს მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და გარკვეული საკითხების მიმართ შემოქმედებით მიდგომაში. ლაბორატორიული მეცადინეობები მოიცავს სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის ანალიზის მეთოდებს, კერძოდ: მცენარეულ ნედლეულში ნახშირწყლების, ცხიმების, ეთერზეთების, გლიკოზიდების (ტრიტერპენული და სტეროიდული საპონინების), ალკალოიდების, კუმარინების, ანთრაცენნაწარმების, მთრიმლავი და ექსტრაქტული ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრას. განხილულია აგრეთვე სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის ანალიზისას საჭირო ტიტრიანი ხსნარების, რეაქტივებისა და ინდიკატორების მომზადების  მეთოდები.
სახელმძღვანელო შედგენილია ფარმაცევტული ტექნოლოგიის სპეციალობის მაპროფილებელი საგნის – „სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის“ ახალი სასწავლო პროგრამის საფუძველზე. გათვალისწინებულია ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაცევტული ტექნოლოგიის  სპეციალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე დაეხმარება სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ამავე პროფილის  მომავალ  სპეციალისტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები