ზ. ჯაბუა

გაზომვის შედეგების დამუშავების
საფუძვლები


image-1

უაკ 53.088

ISBN 978-9941-20-789-1

132 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში ელემენტარულად გადმოცემულია ცდომილებათა თანამედროვე თეორია და ფიზიკური ექსპერიმენტის შედეგების დამუშავებაში მისი გამოყენების მეთოდები. მოყვანილი მასალის ასათვისებლად საკმარისია ბაკალავრიატის პირველი კურსის მათემატიკის საფუძვლების ცოდნა. მასალის გადმოცემის ხასიათი გათვალისწინებულია ცდომილების რაოდენობრივი შეფასების საწყისი ეტაპის გასაცნობად, მაგრამ მისი გამოყენება შესაძლებელია  პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლადაც.
სახელმძღვანელო გათვალიწინებულია ბაკალავრიატის II კურსის სტუდენტებისათვის, მაგრამ ის გარკვეულ დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებს, დოქტორანტებსა და ფიზიკური ექსპერიმენტით დაკავებულ პირებს მიღებული შედეგების მათემატიკურ დამუშავებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები