ს. პოჩოვიანი

მორწყვის რეჟიმების მართვის
ავტომატიზებული სისტემა


image-1

უაკ 658.012.011.56

ISBN 978-9941-20-801-0

133 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მონოგრაფიაში განხილულია დაპროექტების მეთოდიკა როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემებისათვის (მთლიანობაში), ისე მისი შემადგენელი ინფორმაციული, მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის ქვესისტემებისათვის.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე – მონაცემთა ბაზებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამპროექტებლებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები