ნ. ქებაძე, რ. ქაცარავა

სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების
პოლიმერების ინჟინერინგი


image-1

უაკ 66.08

ISBN 978-9941-20-812-6

223 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია მაღალმოლეკულური ნაერთების სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების პოლიმერების მნიშვნელობა, მიღების მეთოდები, კლასიფიკაცია, ბიოსამედიცინო პოლიმერების დიზაინი (მიკროსფეროები, ფოროვანი ფირები), პოლიმერული წამლები; ბიოდეგრადაცია და ბიოშეთავსებადობა. 
განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის (და არა მარტო) ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები