ი. გოგუაძე

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია და მართვისა და კონტროლის ტექნიკური საშუალებები ნავთობისა და გაზის მრეწველობაში

I ნაწილი

image-1

უაკ 622.23.24

ISBN 978-9941-20-597-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-598-9 (პირველი ნაწილი)

779 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ნავთობისა და გაზის საბადოებზე ჭაბურღილების ბურღვის, გამოცდისა და ათვისების, ნავთობსადენებისა და გაზსადენების გადატუმბვის ავტომატიზაციის, უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინაღო ტექნიკის უახლესი მიღწევები.
სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც ბაკალავრებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს,  ისე ნავთობის მრეწველობაში მომუშავე სპეციალისტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები