ი. ჯანდიერი, მ. კიკნაძე

პროექტების მართვის სისტემა
(Ms Project 2013)


image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-841-6

360 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია პროექტების მართვის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სისტემა  Ms Project. მისი ინტერფეისი, ძირითადი პარამეტრები, შემადგენელი ელემენტები, პროექტის დაგეგმვის პროცედურა, ამოცანების და რესურსების შედგენის, შესრულების და მართვის საკითხები, კრიტიკული გზების და საბაზისო გეგმის შედგენის, რისკის დონეები და მათი დადგენის მეთოდები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, პრაქტიკოსი სპეციალისტებისა და იმ მკითხველებისთვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან პროექტის მართვის საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები