ბ. ცხადაძე, ი. კვესელავა, ე. ცხადაძე, ქ. კვესელავა, ვ. პაპასკირი, ე. გვენეტაძე, ლ. თედეშვილი

ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი
(ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო
ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი)

II ნაწილი

image-1

უაკ 801.3(031):659.2

ISBN 978-9941-20-406-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-617-7 (მეორე ნაწილი)

717 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონის მეორე წიგნი მოიცავს 62 ათასზე მეტ ტექნიკურ და საინჟინრო-საინფორმაციო სიტყვა-ტერმინს, სპეციფიკურ ცნებასა და ფრაზეოლოგიურ გამონათქვამს. ლექსიკონში ასახვა პოვა ისეთმა სასწავლო-სამეცნიერო დარგებმა და დისციპლინებმა როგორიცაა: ა) ინფორმატიკა–ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ინგლისური და ქართული ტერმინები აბრევიატურით–შემოკლებული სიტყვების განმარტებებით, ბ) ბიოტექნოლოგია და გენური ინჟინერია, გ) ელექტროტექნიკა და სხვ.
ლექსიკონი განკუთვნილია ტექნიკურ დარგებში მომუშავე სპეციალისტებისათვის, მთარგმნელების, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები