ფ. პაატაშვილი

WEB საიტების ვიზუალური დაპროექტება
ლაბორატორიული სამუშაოები

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-969-7

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია WEB საიტების ვიზუალურ დაპროექტებაში ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად Macromedia Dreamweaver რედაქტორის გამოყენება. მასში მოყვანილია ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების მეთოდიკა. საილუსტრაციო მასალა აადვილებს ჩასატარებელი ლაბორატორიული სამუშაოების გაგებას და შესრულებას. ყველა სამუშაოს თან ერთვის საკონტროლო კითხვები და ინდივიდუალური დავალებები.
წიგნი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე WEB საიტების შექმნით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები