ტ. კვიციანი

მყარი დეფორმადი სხეულის
მექანიკა

image-1

უაკ 531/534

ISBN 978-9941-20-995-6 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სასრული თავისუფლების ხარისხის მქონე მექანიკური სისტემების თავისუფალი რხევები; სეისმური დატვირთვების განსაზღვრის უახლესი მეთოდი; მთის ქანების ფერდოს მდგრადობის დაკარგვის ძირითადი სახეები და მეწყერ-ჩამონაქცევების მოძრაობის ზედაპირების ფორმების გამოკვლევა; ფერდოს მასივის საშიში დაცურების წირის აღწერა ახალი წმინდა ანალიზური მეთოდით; მთის ქანებისა და მეწყერ-ჩამონაქცევების პრიზმული მასივების ძვრაზე მდგრადობის პირობის შეფასების ახალი მეთოდები, ძვრაზე მდგრადობის კოეფიციენტის განსაზღვრა; სხვადასხვა პროფილის მქონე (ჩაზნექილი, ამოზნექილი და ბრტყელი) ფერდოების გაანგარიშება მდგრადობაზე; მეწყრის სტაბილიზაციის ღონისძიებები ადგილობრივი ბუნებრივი პირობების გათვალისწინებით; გამაგრებითი საინჟინრო ღონისძიებები, გამაგრების საშუალებები და მათი გამოყენების პირობები.
წიგნის მიზანია სტუდენტს დაეხმაროს ტექნიკური მექანიკის როგორც სამეცნიერო დისციპლინის სწორად გააზრებაში და შეასწავლოს: სამშენებლო კონსტრუქციების, სამოქალაქო და სამრეწველო ნაგებობების და ფერდოების მდგრადი წონასწორობის მდებარეობის გამოკვლევის ამოცანები; მეწყერ-ჩამონაქცევის სტაბილიზაციის უზრუნველსაყოფად ოპტიმალური საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. შეძენილი ცოდნის სამეცნიერო კვლევებსა და პრაქტიკაში გამოყენება.
სალექციო კურსში ახალი მიდგომებითაა განხილული მრავალი მნიშვნელოვანი საინჟინრო ამოცანა.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, რომლებიც შეისწავლიან ტექნიკური მექანიკის კურსს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები