გ. წულუკიძე

ავეჯის დიზაინი

image

უაკ 72.03

ISBN 978-9941-28-010-8 (PDF)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

წიგნში განხილულია ავეჯის დაპროექტების ძირითადი პრინციპები, წარმოშობის ისტორია, ეტაპები და სტილები. კურსის მიზანია სტუდენტს ასწავლოს სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ინტერიერისთვის განკუთვნილი ავეჯის ინდივიდუალური და კომპლექსური დაპროექტება.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები