გ. ნაცვლიშვილი

სამრეწველო შენობების არქიტექტურული
კონსტრუქციები

image-1

უაკ 725.4

ISBN 978-9941-28-009-2 (PDF)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს სამრეწველო შენობების არქიტექტურული კონსტრუქციები, ამ კონსტრუქციების ელემენტები და მათი შეერთების კვანძები. სალექციო კურსს დართული აქვს საილუსტრაციო მასალა, მოყვანილია სამრეწველო შენობების გეგმარებითი და კონსტრუქციული გადაწყვეტის მაგალითები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია არქიტექტურისა და სამშენებლო ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის.