მ. ჩხაიძე, ბ. ტაბატაძე

ამოცანათა კრებული დაპროგრამების ენა C++-ში

I ნაწილი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-28-099-3 (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-100-6 (პირველი ნაწილი)

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია დაპროგრამების ენა C++-ის ამოცანები, მათ უმეტესობას თან ახლავს პროგრამული კოდი, რომლის განხილვა ხელს შეუწყობს დაპროგრამებით დაინტერესებულ სტუდენტს შეისწავლოს დაპროგრამების საფუძვლები C++-ის ბაზაზე. პროგრამული კოდის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღო ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტებმა ლაშა აბაზაშვილმა და ნათია ჩიკოპაიძემ.
განკუთვნილია დაპროგრამების საფუძვლებით დაინტერესებული ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები