ა. გოჩოლეიშვილი, ზ. ლებანიძე, დ. კუპატაძე

გვირაბების მშენებლობის თანამედროვე
მეთოდები

image-1

უაკ 622.26:622.268.4./5

ISBN 978-9941-28-136-5 (PDF)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში „გვირაბების მშენებლობის თანამედროვე მეთოდები“ განხილულია: ჰორიზონტალური და დახრილი გვირაბების გაყვანის პროცესის რაციონალური პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდიკა; სამთო-გეოლოგიური და სამთო-ტექნიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე, გვირაბების გაყვანის ტექნოლოგიები; გვირაბის მშენებლობის არსებული და თანამედროვე მეთოდები (ახალავსტრიული, ნორვეგიული, იტალიური); ღია წესით გაყვანილი გვირაბების სამაგრის სტატიკური გაანგარიშება; ფეთქებადი ნივთიერების მუხტების ინიცირების თანამედროვე სისტემები.
წიგნი დაეხმარება სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტუდენტებს საგნის ცოდნისა და გაცნობიერების ამაღლებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები