თ. ბჟალავა, თ. ფაღავა, მ. მეცხვარიშვილი

ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-20-642-9

141 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოკლედაა გადმოცემული ზოგადი ფიზიკის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკითხები. ნაშრომის მიზანია სტუდენტმა სწრაფად გაიაზროს ის საკითხები და ძირითადი ფორმულები, რომელსაც ითვალისწინებს ზოგადი ფიზიკის კურსი.
წიგნი დაეხმარება საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებს ფიზიკის კანონების გამოყენებაში.
ნაშრომი საინტერესო იქნება ფიზიკით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები