თ. ბუხნიკაშვილი

მიწის სამუშაოების მანქანების
მოდერნიზაციის ნიმუშები

image-1

უაკ 69.002.51(07532)

ISBN 978-9941-20-656-6

39 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია მანქანების მუშა ნაწილების ტექნიკურად სრულყოფისა და დახვეწის წინადადებები. წინა პლანზეა წამოწეული ზოგადი ცნობები საპატენტო სამართლის შესახებ, რომელთა ცოდნა აუცილებელია საგამომგონებლო წინადადების გასაფორმებლად, ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების სამართლებრივად დასაცავად.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მექანიკური ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ნაშრომი გამოადგება სხვადასხვა დარგში მომუშავე ნოვატორ ინჟინრებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები