თ. ბარაბაძე, რ. მანაგაძე

ნავთობისა და გაზის საბადოების
ძებნისა და ძიების მეთოდები

image-1

უაკ 550-8

ISBN 978-9941-28-201-0 (PDF)

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოკლედ განხილულია დედამიწის წიაღში ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნისა და ძიების მეთოდები.
ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების გეოლოგიურ-სადაზვერვო სამუშაოების სხვადასხვა ეტაპსა და სტადიაზე, დასახული ამოცანის გადაწყვეტა, გარემოებების მრავალფეროვნებების გამო, ცალკეული მეთოდების თანამიმდევრულ და ხშირად კომპლექსურ გამოყენებას ითხოვს. ამდენად ნაშრომში მოკლედ წარმოდგენილია ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა სახის გეოლოგიური აგეგმვისა და გეოფიზიკური მეთოდების არსი, მათი ჩატარების თანამიმდევრობა; ჭაბურღილის კვლევის გეოფიზიკური მეთოდები; სტრუქტურების პერსპექტიულობის შეფასების გეოქიმიური მეთოდები; ნავთობისა და გაზის გეოლოგიური საძიებო სამუშაოების ჩატარებისას აეროკოსმოსური მეთოდები.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების სპეციალობის სტუდენტებისათვის, იგი მათ ამ დისციპლინის მოკლე კუსად გამოადგება.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები