ზ. ლებანიძე

სამთო-ტექნიკური შენობები
და ნაგებობები

image-1

უაკ 69.035:622.232.8

ISBN 978-9941-28-188-4 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სამთო საწარმოების: შახტების, მაღაროებისა და კარიერების ზედაპირზე განლაგებული სამთო-ტექნიკური შენობა-ნაგებობების კომპლექსი, რომლის ნორმალური ფუნქციონირება მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს მთლიანად საწარმოს გამართულ მუშაობას. აღწერილია შახტის ზედაპირის გენერალური გეგმის შედგენის პრინციპები და მოთხოვნები. სახელმძღვანელოში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების განსხვავებულ პირობებში დაპროექტებისა და მშენებლობის საკითხებს. მოცემულია სხვადასხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და მოწყობილობების (დროებითი და მუდმივი ურნალები, გალერეები, ბუნკერები, საწყობები და სხვ.) გაანგარიშების მეთოდები და საანგარიშო გამოსახულებები.
გამოცემა გარდა ბაკალავრიატის სტუდენტებისა, დიდ დახმარებას გაუწევს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტებს, უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამის სტუდენტებსა და სამთო საწარმოებში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები