დ. დათუკიშვილი, ნ. ქოჩლაძე

ერთბინიანი ორსართულიანი სახლის ინტერიერის დაპროექტება და მხატვრულ-დეკორატიული გადაწყვეტა

image-1

უაკ 721.011.8

ISBN 978-9941-28-326-0 (PDF)

25 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკურ მითითებაში „ერთბინიანი ორსართულიანი სახლის ინტერიერის დაპროექტება და მხატვრულ-დეკორატული გადაწყვეტა“ განხილულია ორსართულიანი ერთბინიანი სახლის ტიპები, მათი ფუნქციური ზონები. მოცემულია ზონის შესაბამისი ავეჯის სქემატური ნახაზები, აღწერილია კიბის და ბუხრის სახეობები, განათების ტიპები, მასალის, ფაქტურის, ტექსტილის როლი და ადგილი ინტერიერში, მათი ფუნქციური და მხატვრულ-დეკორატიული ღირებულებები. მითითებულია შესასრულებელი პროექტის შემადგენლობა და წარმოდგენის სახე.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლის პროცესში გადიან საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის დაპროექტების სასწავლო კურსს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები