გ. ქვარცხავა, მ. გვერდწითელი

ზოგიერთი არაორგანული და ორგანული ნაერთის მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა


image-1

უაკ 546:547:517

ISBN 978-9941-28-313-0

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში ტოპოლოგიური ინდექსების მეთოდის ბაზაზე განხილულია არაორგანული და ორგანული ნაერთების აღნაგობასა და მათ ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებს შორის კავშირის მათემატიკურ-ქიმიური კვლევის შედეგები.
ნაშრომი განკუთვნილია მაგისტრანტებისა და თანამედროვე თეორიული ქიმიის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები