მ. მელქაძე

ახალი საცხოვრისი თანამედროვე ქალაქმაფორმირებელ გარემოში

image-1

უაკ 721.058

ISBN 978-9941-28-351-2 (PDF)

42 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ქალაქის ქსოვილის ფეოდალურ-კაპიტალისტური და თანამედროვე ეპოქის სტადიაზე გადასვლის პროცესში მისი შესაბამისი საცხოვრისის სისტემა - სტრუქტურის ცვალებადობის დინამიკა.
გამოცემა განსაზღვრულია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მოცულობითი არქიტექტურის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები