თ. თოდუა, თ. სტურუა, ბ. ტაბატაძე

HTML5 & CSS3

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-666-5

329 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

განხილულია HTML ენის შესაძლებლობები, HTML5 ვერსიაში შემოღებული სიახლეებისა და დამატებების გათვალისწინებით, HTML ენის ელემენტა­რული საფუძვლე­ბიდან დაწყე­ბუ­ლი რთული პრაქ­ტიკული საკითხებით დამთავრებული. ასევე, მოცემუ­ლია CSS3 ვებსაიტების დამუშავების უახლესი სტანდარტები, რომლე­ბიც ვებ­დაპროგრამების ენების ფუნქციურ შესაძლებლობებს მნიშ­ვნელოვნად აუმჯობესებს და ინტერნეტ-პროექტებისთვის ორიგი­ნალური ვიზუა­ლური გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა.
განკუთვნილია ინფორმა­ტიკისა და მართ­ვის სისტემების ფა­კულ­ტეტის პროფესიული სწავლებისა და ბაკალავ­რიატის სტუ­დენ­ტებისა და HTML და CSS ენის გამოყენებით ვებგვერდების შექ­მნით დაინ­ტერესებული სხვა პირე­ბი­სთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები