ნ. მეძმარიაშვილი

პოლიმერული წამლები, ნანოწამლები და ქირურგიული მასალები

image-1

უაკ 615.014.2:615.3

ISBN 978-9941-28-288-1 (PDF)

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია თანამედროვე წარმოდგენები მედიცინის სფეროში გამოყენებულ პოლიმერულ მასალებსა და მათ საფუძველზე შექმნილ ნაკეთობებზე, მოცემულია პოლიმერული მასალების ფიზიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები, ფორმირებულია მოთხოვნები მათ მიმართ და ნაჩვენებია მედიცინის სხვადასხვა სფეროში მათი გამოყენების თავისებურებანი, ასევე - პოლიმერული წამლების სპეციფიკა და მათი გამოყენების მნიშვნელობა, დიზაინისა და მოქმედების ძირითადი პრინციპები; ღრმად არის განხილული წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის სისტემები, მიკროკაფსულირების პროცესის მნიშვნელობა, მიკროკაფსულირებული და ნანოკაფსულირებული წამლები. დეტალურად არის წარმოდგენილი მედიცინის სხვადასხვა სფეროში გამოყენებული ქირურგიული მასალები და მათი თავისებურებანი, მუდმივი და დროებითი იმპლანტების დასამზადებელი პოლიმერული მასალები, პოლიმერული დამფარავები კანის დაზიანებულ ქსოვილთათვის, ქირურგიის სხვადასხვა სფეროში გამოყენებული გასაკერი მასალები,რბილი ან ძვლოვანი ქსოვილების შემაკავშირებელი პოლიმერული წებოები; ზემოთ ჩამოთვლილი პოლიმერული მასალების დეზინფექციის მეთოდები და წარმოების სპეციფიკა.
საინტერესოა ისიც, რომ აღნიშნულ კურსში, ასევე განხილულია საქართველოში წარმოებული პოლიმერული პრეპარატები და ქირურგიული ნაკეთობები.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტთათვის.