მ. ძიძიგური

დასავლეთ ევროპის არქიტექტურის ისტორია რომანული
ეპოქიდან XIX საუკუნის დასაწყისამდე

image-1

უაკ 72.03

ISBN 978-9941-20-644-3

155 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.04.2015


 

სახელმძღვანელოში განხილულია დასავლეთ ევროპის არქიტექტურის ისტორია XI საუკუნიდან XIX საუკუნის პირველი ათწლეულის ჩათვლით, დახასიათებულია აღნიშნულ პერიოდში არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თავისებურებანი, წარმოდგენილია იმ ცალკეულ ხუროთმოძღვართა შემოქმედება, რომლებმაც თავიანთი მოღვაწეობით განსაზღვრეს მაშინდელი არქიტექტურის ხასიათი და გავლენა იქონიეს მის შემდგომ განვითარებაზე.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების არქიტექტურის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები