გ. შაველაშვილი

ელექტრომოწყობილობის მონტაჟი, ტექნიკური
ექსპლუატაცია და რემონტი.

I ნაწილი

image-1

უაკ 658.26:621.311

ISBN 978-9941-20-536-1 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-549-1 (პირველი ნაწილი)

225 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრომომარაგების და ელექტროამძრავის სისტემებში შემავალი ელექტროდანადგარების და ელექტრომოწყობილობების (ძალური ტრანსფორმატორები, საკაბელო ხაზები, საკაბელო ქუროები, კომპლექტური მანაწილებელი მოწყობილობა, ელეაირული ამომრთველები, ვაკუუმური ამომრთველი და სხვ.) დამონტაჟების, გაწყობის და ტექნიკური ექსპლუატაციის ორგანიზაციული და ტექნიკური საკითხები.
განკუთვნილია ელექტროენერგეტიკის მიმართულების ელექტრომომარაგების, ელექტროამძრავისა და ელექტრომექანიკის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

 

 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები