ალ. კირთაძე

ზომა და ალბათობა

image-1

უაკ 519.53

ISBN 978-9941-28-445-8 (PDF)

97 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სალექციო კურსში „ზომა და ალბათობა“ გადმოცემულია ზომის თეორიის ზოგადი პრინციპები. მოყვანილია ზომის თეორიისა და ალბათობის თეორიის ურთიერთკავშირი და ალბათობის თეორიისათვის მნიშვნელოვანი წინადადებები ჩამოყალიბებულია ზომის თეორიის ტერმინებით.
გამოცემა განკუთვნილია მაგისტრატურის სწავლების ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის, ასევე წმინდა მათემატიკის მიმართულების სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები