მ. ბერიაშვილი, ალ. კირთაძე

ინვარიანტული და კვაზიინვარიანტული ზომები

image-1

უაკ 531.111

ISBN 978-9941-28-438-0 (PDF)

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სალექციო კურსში განხილულია ინვარიანტული და კვაზიინვარიანტული ზომების არსებობისა და გაგრძელების საკითხები. მოცემულია ასეთი ზომების ერთადერთობის და მეტრიკული ტრანზიტულობის თვისება. მაგალითების სახით მოყვანილია ჟორდანის, ლებეგის და ჰაარის ზომები და მათი თვისებები.

გამოცემა განკუთვნილია მათემატიკის მიმართულების მაგისტრატურის სწავლების სტუდენტებისათვის.