†თ. აგლაძე, ჯ. შენგელია

ელექტროქიმია

image-1

უაკ 66.087.7

ISBN 978-9941-28-511-0 (PDF)

226 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია თეორიული ელექტროქიმიის ძირითადი საკითხები: ელექტროლიტთა თეორია, ორმაგი ელექტრული შრის აღნაგობა, ელექტროქიმიური თერმოდინამიკა და კინეტიკა.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ავტორები მადლობას ვუხდით ქალბატონ ლ. შერვაშიძეს სახელმძღვანელოს მომზადებაში გაწეული დახმარებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები