მ. შვანგირაძე

კომპოზიტური მასალებისგან ნაკეთობის მიღების პროცესები

image-1

უაკ 72:726:725

ISBN 978-9941-28-493-9 (PDF)

102 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სალექციო კურსში განხილულია პოლიმერულ-კომპოზიტური მასალებისგან ნაკეთობის დამზადების ტექნოლოგიები, ხელით სამუშაო, მექანიზებული და ავტომატიზებული პროცესების გამოყენებით. მოყვანილია მზა კონსტრუქციების თვისებების, მათი წარმოებისა და ხარისხის კონტროლის, მათ შორის ურღვევი მეთოდების, ინჟინრული გაანგარიშების პრინციპები. წარმოდგენილია მონაცემები კომპოზიტური მასალების გამოყენების შესახებ ტრანსპორტში, ენერგეტიკაში.

წიგნი განკუთვნილია ტექნიკური დარგის უმაღლესი სასწავლებლების მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის და საავიაციო ინჟინერიის სპეციალობების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის და შედგენილია სასწავლო დისციპლინის - კომპოზიტური მასალებისგან ნაკეთობის მიღების პროცესები სილაბუსის შესაბამისად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები