ს. ფირალიშვილი, მ. სადუნიშვილი

გეოდეზიურ განაზომთა მათემატიკური დამუშავების თეორია

image-1

უაკ 528

ISBN 978-9941-28-280-5 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი გეოდეზიურ განაზომთა მათემატიკური დამუშავების თეორია მოიცავს განაზომთა შეცდომების ძირითად საფუძვლებს და ერთი სიდიდის მრავალჯერ გაზომვის მათემატიკური დამუშავების საკითხებს. განხილულია უმცირეს კვადრატთა მეთოდი, რამდენიმე სიდიდის გაზომვის შედეგების გაწონასწორების ძირითადი და სახეცვლილი მეთოდები, რომლებიც მოიცავს სიზუსტის შეფასების საკითხებს.

ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებიისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები